×
Şirket Profili Bilgi Toplumu Hizmetleri Yatırımcı İlişkileri Ürünlerimiz Satış Kanallarımız Hasar Hizmet Kanallarımız İletişim
İŞSİZLİK SİGORTASI İLE VERDİĞİMİZ TEMİNATLAR
  • Kaza Sonucu Ölüm
  • Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
  • İstem Dışı İşsizlik


Kaza Sonucu Ölüm Klozu :
Sigortalının Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına giren bir kaza neticesinde vefatı halinde poliçede yazılı sigorta bedeli, Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde poliçede yazılı lehtar ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir.

 

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Klozu :
Sigortalının poliçe teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir sakatlığa maruz kalması durumunda kendisine poliçede yazılı limitler ve Ferdi Kaza Sigortası Genel şartları çerçevesinde Sürekli Sakatlık tazminatı ödenir.

İstem Dışı İşsizlik Klozu : 
Sigortacı, poliçe dönemi süresince Sigortalının işsiz kalması halinde, aşağıda belirtilen koşullara bağlı olarak sigortalıyı güvence altına alacaklardır.
(a) Son üç yıl içerisinde 600 günlük SGK primini ödemiş ve hasar tarihinden önce son 120 gün kesintisiz çalışmış olması;eğer çalışanın sosyal güvenlik sigortası, geçici hastalığından ötürü sosyal güvenlik tarafından ödenmişse bu, çalışılmış olarak kabul edilecektir fakat sosyal güvenlik hastanesi raporu da temin edilmelidir. Bu süre, 15 günü aşmamalı ve rapor süresi bekleme süresine eklenmelidir.
(b) bu poliçenin başlangıcından önce istihdamının sona ermekte olduğunun ya da sona ermesinin muhtemel olduğunun biliniyor ya da bildirilmiş olmaması
(c) Sigortalının hata ve kusurundan, yanlış uygulamadan, kötü niyetli fiilinden, herhangi iradeli fiilden, istifadan, mevsimsel çalışmadan, stajyerlik döneminin ya da deneme
süresinin ya da belirli bir sözleşmenin tamamlanmasından ötürü işten çıkarılmamış olması
(d) serbest çalışıyor olmaması
(e) Sigortalının ya da ailesinin herhangi mensubunun sahibi olduğu bir şirket tarafından istihdam edilmiyor olması
(f) istihdamının, işten çıkarılma tarihinin 180 gün öncesinde başlamış olması
(g) sadece ekonomik sebep ile işten çıkarılmış olması
(h) Sigortalının 18-70 yaşları arasında olması
(ı) Sigortalının Türk Kanunlarına göre emeklilik tazminatına hak kazanmamış olması,ödenecek tutar, işten ayrılma tarihinden sonraki 30. günde başlayarak en fazla 12 takvim ayına kadar fakat kredinin başlangıçtaki sözleşme süresini aşmamak üzere ve her halükarda poliçede yazılı teminat tutarları ile sınırlıdır.

Teminat bu sigortanın başlangıç tarihinden itibaren ilk 90 günü kapsamamaktadır.Bu sigorta herhangi işsizlik döneminin ilk 30 gününü teminat altına almaz. İşsiz kalınan tarihten itibaren 30 gün süre ile işsizliğin devam etmesi şartı ile tazminat ödenmesine başlanacaktır. Kredinin devam ediyor olması ve poliçenin kesintisiz yenilenmesi halinde 90 günlük muafiyet uygulanmayacaktır.Bu sigorta, sadece son üç yıl içerisinde 600 günlük SGK primini ödemiş ve hasar tarihinden önce son 120 gün kesintisiz çalışmış olması kaydı ile Sigortalının tazminat taleplerini değerlendirir.